Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
“BEETJE SAAI, MAAR WEL BELANGRIJK”

Bij het maken van een afspraak bij Fotostudio Heerlen ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Definities
1. Fotostudio Heerlen, gevestigd te Hoensbroek onder KvK nr. 14128797, www.fotostudio-heerlen.nl
2. Klant: degene met wie Fotostudio Heerlen een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 1. Partijen: Fotostudio Heerlen en klant samen.
 2. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 3. Offerte: alle aanbiedingen van Fotostudio Heerlen aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 4.  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotostudio Heerlen en de klant.
 5.  Opdracht: de dienst of het product dat door Fotostudio Heerlen geleverd zal worden.
 6.  Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7.  Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 8.  Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
 9.  Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fotostudio Heerlen.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanvaarding
1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotostudio Heerlen werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Fotostudio Heerlen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
3. Fotostudio Heerlen houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotostudio Heerlen onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotostudio Heerlen is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Algemene zaken
1. De foto’s op fotostudio-heerlen.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaren, Demi en Richard Wijnands. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
2. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Fotostudio Heerlen. Hiervoor gelden andere tarieven, zoals een Personal Branding Fotoshoot of Bedrijfsreportage.
3. Fotostudio Heerlen kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
4. Bij reserveren van een fotoshoot betaal je de opnamekosten van de betreffende fotoshoot. Dit is exclusief digitale bestanden of fotoproducten. Digitale bestanden, albums of producten kan je tijdens de bestelsessie na de fotoshoot bestellen en afrekenen. Bij bepaalde fotoshoots, zoals thema-sessies, Personal Branding – shoots of portfolioshoots kan er wel iets inbegrepen zijn. Dit wordt op voorhand altijd duidelijk gemaakt door Fotostudio Heerlen.
5. Fotostudio Heerlen stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.
6. Fotostudio Heerlen doet altijd haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
7. Fotostudio Heerlen heeft enorm haar best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.
8. Fotostudio Heerlen behoudt het recht om de tarieven van zowel de opnamekosten, pakketten en producten tussentijds te wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tijdens een bestelsessie gelden altijd de op dat moment actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website. Er is geen afnameverplichting tijdens een bestelsessie.
9. Fotostudio Heerlen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
10. Fotostudio Heerlen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de brochures ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij verschillen in tarieven brochures / website, dan is de website altijd actueel en zijn die tarieven geldend aangezien de informatie en tarieven in de brochures in de loop der tijd kunnen wijzigen.
11. Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Fotostudio Heerlen zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
12. Bij gebruikmaking van de diensten van Fotostudio Heerlen in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
13. Achteraf kan er geen beroep op Fotostudio Heerlen worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
14. Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan is het noodzakelijk dat direct tegen ons te zeggen. Dat geeft Fotostudio Heerlen de kans om wijzigingen aan te brengen nog tijdens de shoot. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
15. Fotostudio Heerlen zal de ruwe (RAW) digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 1 maand uit haar archief /opslag verwijderen.
16. Fotostudio Heerlen zal de aangeboden digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 1 jaar uit haar archief /opslag verwijderen.
17. Fotostudio Heerlen of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product ontstaan na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.
18. Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
19. Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of te bekijken na de reportage. Fotostudio Heerlen selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
20. Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
21. Eventuele wijzigingen in keuzes na de bestelsessie die een wijziging in een albumontwerp vragen worden niet meer opnieuw afgestemd. De fotograaf zal het ontwerp met eigen expertise aanpassen.
22. Indien er na de gratis bestelsessie opnieuw behoefte is om het albumontwerp, afdrukken of andere keuzes te bespreken kan er opnieuw een bestelsessie ingepland worden. De kosten van een extra bestelsessie zijn € 75,-.
23. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.
24. Albums en fotoproducten besteld tijdens de bestelsessie worden na ontvangst verstuurd naar een afhaalpunt het dichtst bij jouw adres (DPD, DHL of PostNL). Wanddecoratie wordt niet verzonden. Voor bestellingen met wanddecoratie maken we een afhaal-afspraak.
25. Fotostudio Heerlen levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 75,00 per uur inclusief BTW.
26. Zaken die door de klant zelf tijdens / of in de voorbereiding van de shoot verholpen kunnen worden zullen in de standaard bewerking niet weggewerkt worden. Denk aan zichtbaar ondergoed, telefoon in broekzak, ongestreken kleding, horloges, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf ervoor te zorgen dat eigen kleding en uiterlijk in orde is.
27. Hopelijk onnodig om te vermelden: Fotostudio Heerlen is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

Auteursrechten van de foto’s

 1. Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Fotostudio Heerlen.
 2. De klant geeft Fotostudio Heerlen toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en de website van Fotostudio Heerlen. Zoals een blog, portfolio, ClientCloset voorbeelden, fotowedstrijden en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 3. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email of whatsapp kenbaar te maken. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.
 4. Vanwege de toegankelijke aard en wisselende gebruik door mensen van Social Media zal hier per shoot apart toestemming voor gevraagd worden tijdens de shoot zelf en / of de bestelsessie.
 5. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Fotostudio Heerlen. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over onze foto’s.
 6. Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 7. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fotostudio Heerlen.
 8. Vermeld altijd Fotostudio Heerlen bij het plaatsen van een foto.
 9. Fotostudio Heerlen levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

Meefotograferen
1. Er zullen naast Fotostudio Heerlen geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Tenzij anders vermeld bijvoorbeeld tijdens een workshop.
2. Het is niet toegestaan om zelf foto’s of filmpjes te maken tijdens de opdracht.
3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Fotostudio Heerlen of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
4. Het is Fotostudio Heerlen toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 2. De (koop)prijs luidt in euro’s.
 3. Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.
 4. Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Fotostudio Heerlen.
 5. De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaats hebben gevonden op de bankrekening van Fotostudio Heerlen.
 6. In overleg is het mogelijk om de nabestelling in termijnen te betalen. Digitale producten worden enkel geleverd nadat het volledige bedrag voldaan is. Bestellingen bij leveranciers worden ook pas geplaatst na volledige betaling van alle termijn.
 7. Kies je voor een pakket met product-tegoed, dan is het product-tegoed NIET inwisselbaar voor geld. Het product-tegoed is te besteden aan producten uit de collectie van Fotostudio Heerlen. Het product-tegoed is ook niet te gebruiken voor betalingen van opnamekosten voor toekomstige shoots.
 8. Fotostudio Heerlen is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 9. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 45,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 11. Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 12. Het is niet mogelijk verschillende acties / kortingen / aanbiedingen met elkaar te combineren.Annulering van de opdracht
  1. Annuleren kan alleen via het reserveringssysteem, schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
  2. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 72 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  3. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 25 euro in rekening gebracht.
  4. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 45 euro in rekening gebracht.
  5. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen indien dit minimaal 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip plaatsvind. Verplaatsen is kosteloos. Tenzij er overmacht is. Onder overmacht valt: Overlijden, ziekenhuis opname etc. Fotostudio Heerlen bepaald of de reden verplaatsing onder overmacht valt.

Privacy & persoonsgegevens
Fotostudio Heerlen zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Aansprakelijkheid
1. Fotostudio Heerlen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Fotostudio Heerlen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Fotostudio Heerlen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Fotostudio Heerlen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Garantie

 1. Fotostudio Heerlen staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV straling en andere extreme omgevingsfactoren.
 2. Een ontwerp, materiaal en/of fabricagefout kan alleen worden vast gesteld door de leverancier zelf. Eventuele verzendkosten voor onderzoek door de leverancier, worden vergoed door Fotostudio Heerlen. De leverancier kan onderzoeken of het om een ontwerp, materiaal of fabricage fout gaat.
 3. Indien aan het product een ontwerp materiaal en/of fabricagefout wordt vast gesteld, heeft de klant recht op vervanging of herstel. De koper heeft alleen recht op vervanging wanneer herstel niet meer mogelijk is. De te vervangen of te herstellen producten moeten daartoe franco aan Fotostudio Heerlen worden verzonden. Fotostudio Heerlen wordt op dat moment eigenaar van het product.
 4. Op schade ontstaan door foutief gebruik, of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
 5. Wand producten en fotoafdrukken hebben een standaard garantietermijn van 6 maanden. Albums hebben een standaard garantietermijn van 1 jaar.
 6. Fotostudio Heerlen heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren. Dit besluit kan alleen genomen worden nadat er door de leverancier is vastgesteld dat het om een ontwerp, materiaal en/of fabricagefout gaat.

Vervaltermijn schadevergoeding
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fotostudio Heerlen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Fotostudio Heerlen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fotostudio Heerlen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fotostudio Heerlen.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fotostudio Heerlen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fotostudio Heerlen is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 januari 2024.